Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. 

Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Dokument

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

PDF 2,24 MB
Wersja obowiązująca od 07.06.2016