Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w projektach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma charakter instruktażowy. 

Problematyka wkładu własnego w projektach PO WER została opisana w umowie o dofinansowanie projektu, wniosku o dofinansowanie projektu oraz Wytycznych, które to dokumenty są wiążące dla stron umów o dofinansowanie, tj. zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. 

Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Dokument

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w projektach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

PDF 0,53 MB
Wersja obowiązująca od 12.10.2016