Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dokument stanowi interpretację Instytucji Zarządzającej PO WER "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych z 19 lipca 2017 r. oraz wcześniejszych wersji dokumentu (Wytycznych kwalifikowalności z 19 września 2016 r. oraz z 10 kwietnia 2015 r.).

Dokument

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PDF 0,90 MB
Wersja obowiązująca od 29.06.2018