Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dokument stanowi interpretację Instytucji Zarządzającej PO WER "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". 

IZ PO WER dokonała aktualizacji Materiału informacyjnego dotyczącego zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Materiał ma charakter instruktażowy i został opracowany do wykorzystania przez Instytucje Pośredniczące i Beneficjentów PO WER.

Dokument

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PDF 1,38 MB
Wersja obowiązująca od 27.09.2021