Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój stanowi w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków – kwot ryczałtowych (podrozdział 6.6 i 8.5.2).

Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Dokument

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

PDF 1,35 MB
Wersja obowiązująca od 31.01.2018