Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w PO WER

Materiał zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów, jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Dokument stanowi interpretację "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" w części dotyczącej końcowego rozliczenia finansowego projektu PO WER proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych projektu, co jest określane jako "reguła proporcjonalności". 

Materiał został opracowany na podstawie Wytycznych z dnia 19 września 2016 r.

Dokument

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w PO WER

PDF 0,61 MB
Wersja obowiązująca od 26.06.2017