Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w części dotyczącej kwalifikowalności uczestników projektu (podrozdział 8.2), ale też bazuje na treści Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Dokument

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER

PDF 0,74 MB
Wersja obowiązująca od 12.01.2018