Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektów PO WER

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. 

Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma charakter instruktażowy. 

Materiał nie dotyczy projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz projektów pomocy technicznej.

Dokument

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektów PO WER

PDF 0,63 MB
Wersja obowiązująca od 28.01.2020