Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2023 roku

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazuje do zastosowania przez Instytucje Pośredniczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) wyznaczone minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej. Podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej obowiązują dla projektów z zakresu aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach osi I PO WER, przyjętych do realizacji na podstawie konkursów, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym komunikacie.

Dokument

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2023 roku

PDF 0,10 MB
Wersja obowiązująca od 08.11.2022