Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2020 roku

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazuje do zastosowania przez Instytucje Pośredniczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) wyznaczone minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej. Należy je stosować we wszystkich projektach przyjętych do realizacji na podstawie konkursów, których termin naboru mieści się między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku, dotyczących aktywizacji zawodowej w Celu Tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. W zakresie projektów pozakonkursowych, podane w komunikacie minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej odnoszą się do projektów, których termin realizacji rozpoczyna się po 31 grudnia 2019 roku.

Dokument

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój w 2020 roku

PDF 0,12 MB
Wersja obowiązująca od 21.10.2020