Informacja dotycząca rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w części dotyczącej kwalifikowalności personelu projektu (podrozdział 6.15).

Dokument ma charakter instruktażowy i zawiera wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie PO WER, jak również wskazówki dla beneficjentów realizujących projekty PO WER.

Dokument

Informacja dotycząca rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

PDF 1,16 MB
Wersja obowiązująca od 31.01.2018