Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców - Działanie 4.2 PO WER

od 16.05.2017 10:00 do 18.05.2017 15:00

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju - zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o dofinansowanie inicjatyw w ramach ogłoszonego 11 kwietnia 2017 r. konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 22 maja do 2 czerwca 2017 r. 

Do udziału w spotkaniach zachęcamy przedstawicieli instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, szkół i placówek systemu oświaty, uczelni i innych podmiotów realizujących kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstw, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, jednostek naukowych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 maja 2016 r. w godz. 10.00–15.00  w sali 115 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w Warszawie proszę przesyłać na adres e-mail: konkurs.ida@mr.gov.pl do 15 maja do godz. 12.00.

Drugie spotkanie odbędzie się 18 maja 2016 r. w godz. 10.00–15.00  w sali kolumnowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w Katowicach proszę przesyłać na adres e-mail: konkurs.ida@mr.gov.pl do 16 maja.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.