Skorzystaj z Inicjatywy dla Młodych

Czym jest Inicjatywa dla Młodych?


W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej sytuacja młodzieży na rynku pracy jest zdecydowanie trudniejsza niż osób ze starszych grup wiekowych, co przejawia się niewielkim poziomem aktywności zawodowej oraz stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia wśród osób młodych.

Na te problemy odpowiada Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego będzie realizowana oś I - osoby młode na rynku pracy, która w całości jest poświęcona wsparciu osób młodych. Działania zaplanowane w ramach osi I PO WER są częścią pakietu Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Gwarancje dla młodzieży 

Gwarancje dla młodzieży to pakiet działań, których celem jest zapewnienie wszystkim młodym osobom w wieku do 25 roku życia dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego


Działania skierowane do osób młodych są realizowane na poziomie krajowym i jest to jeden z obszarów, w ramach których zdecydowano się na koordynację działań na poziomie krajowym. Dzięki temu zapewniona zostanie większa skuteczność wsparcia. Zgodnie z warunkami ustanowionymi przez Komisję Europejską do objęcia wsparciem w ramach Inicjatywy w Polsce kwalifikuje się 10 regionów, w których poziom bezrobocia osób młodych w wieku od 15 do 24 lat przekracza 25%. Mając jednak na uwadze stosunkowo wysoki poziom bezrobocia w grupie osób młodych na terenie całego kraju, podjęta została decyzja o rozszerzeniu wsparcia na pozostałe 6 województw w ramach dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
oraz o poszerzeniu grupy docelowej tak, aby wsparciem objęte zostały również osoby do 29 roku życia. W ramach PO WER na te działania przeznaczone zostanie łącznie 1 mld 757 mln euro,
w tym 252,4 mln ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Jakie są cele wsparcia?

Do głównych wyzwań na lata 2014-2020 dotyczących możliwości zatrudnienia osób młodych można zaliczyć:

 • zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy;
 • zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET);
 • zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych;
 • poprawa umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego osób młodych;
 • wzrost poziomu przedsiębiorczości osób młodych;


Kto kwalifikuje się do wsparcia?

Osoby młode, w szczególności należące do kategorii NEET, czyli osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkolą się ( tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.


Jakie działania są przewidziane?

Poziom krajowy (koordynacja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej):

 • projekty pozakonkursowe Ochotniczych Hufców Pracy;
 • projekty konkursowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

Poziom regionalny (koordynacja Wojewódzkie Urzędy Pracy):

 • projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy z udziałem współfinansowania Funduszu Pracy
 • projekty konkursowe Wojewódzkich Urzędów Pracy


Jaki jest zakres wsparcia?

Celem wsparcia jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym także niezarejestrowanych w urzędzie pracy), która będzie odpowiadać na ich zidentyfikowane trudności i bariery utrudniające im wejście i utrzymanie się na rynku pracy.

Osoby młode, które zakwalifikują się do udziału w projekcie będą mogły skorzystać ze wsparcia w zakresie:

 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (oferty pracy, doradztwo zawodowe),
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy (kursy, szkolenia),
 • pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego (staże, praktyki zawodowe, zatrudnienie subsydiowane),
 • mobilności zawodowej (np.: zmiana miejsca zamieszkania, w celu podjęcia pracy w innym mieście, mobilność zawodowa w ramach sieci EURES),
 • pomocy osobom niepełnosprawnym w zmniejszaniu barier, jakie napotykają młode osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia,
 • działania mające na celu wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielanie dotacji oraz realizację szkoleń, doradztwa umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej firmy oraz wsparcie pomostowe.

 

Jakie są główne typy beneficjentów?

Powiatowe Urzędy Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy

Partnerzy społeczni

Organizacje pozarządowe

Niepubliczne agencje zatrudnienia


Jakie są oczekiwane efekty?

Wsparciem zostanie objętych około 700 tys. osób młodych.