Przeczytaj o Europejskim Funduszu Społecznym

W latach 2014-2020, środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wdrażane będą dwutorowo: w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych.

W dniu 13 stycznia 2015 roku, Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju powierzyło Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). WUP Kraków odpowiada tym samym za realizację działań w ramach Osi Priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy w województwie małopolskim.

PO WER jest głównym narzędziem realizacji Gwarancji dla Młodzieży - postulatu Komisji Europejskiej do państw członkowskich dotyczącego podjęcia działań na rzecz ograniczenia bezrobocia ludzi młodych.

W latach 2014-20 Małopolska ma otrzymać ponad 190 mln euro, a pomocą z tego programu objętych ma być blisko 70 tys. młodych ludzi.

Realizowane w ramach Osi I PO WER bezpośrednie wsparcie dla osób młodych (do 29 roku życia) pozostających bez pracy będzie się przyczyniać do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Zintensyfikowane zostaną wysiłki na rzecz obniżenia bezrobocia wśród młodych, w tym tych, którzy nie są zarejestrowani w urzędach pracy. Wysoka jakość wsparcia, rozumianego jako przedstawienie oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, zostanie zapewniona dzięki: kompleksowości oraz indywidualnemu podejściu do potrzeb wspieranych osób.

Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, wsparcie dla osób młodych będzie udzielane w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.