Jakie formy wsparcia można realizować w Programie

Na lata 2014-2020 w programie Wiedza Edukacja Rozwój przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia.

Szkolenia


Szkolenia mogą odbywać się w formule stacjonarnej lub on-line, w formie e-learningu.

Ze względu na zakres treści szkolenia dzielą się na:

  • ogólne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika uniwersalnych kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać zarówno na stanowisku pracy obecnie zajmowanym, jak również na przyszłych,
  • specjalistyczne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji bezpośrednio przydatnych na obecnym stanowisku pracy, powiązanych ze specyfiką tego stanowiska, których nie będzie mógł wykorzystać przy podjęciu zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie lub na innych polach działalności zawodowej. 

Doradztwo

Jako doradztwo określa się:

  • pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności lub kompetencji osoby, w określonej dziedzinie związanej z wykonywanym zawodem, w szczególności jeżeli jest powiązana z zakresem tematycznym szkoleń. Doradztwo jest prowadzone indywidualnie przez doradcę, polega na relacjach 1 do 1: doradca – odbiorca lub
  • pomoc dla beneficjenta pomocy (np. przedsiębiorcy, osoby bezrobotnej, itp.) powiązana tematycznie z dofinansowanym projektem szkoleniowym lub zorientowaną na wsparcie systemu rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.


Dotacje

Środki bezzwrotne przekazywane na realizację projektów wpisujących się w cele i specyfikę programu. W programie Wiedza Edukacja Rozwój dotacje będą dostępne, w ramach projektów, jako jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób młodych w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy.

Instrumenty zwrotne

Instrumenty zwrotne to alternatywa dla dotacji. W PO WER z instrumentów zwrotnych, w tym pożyczek, poręczeń oraz social ventrue capital będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej.

Praktyki, staże, kursy

Są to narzędzia wspomagające osoby z problemami na rynku pracy. Kursy służą przekazaniu wiedzy i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Praktyki i staże umożliwiają zdobycie doświadczeń zawodowych.

Zatrudnienie subsydiowane

Forma wsparcia dla pracodawców i pracowników. Przedsiębiorcom stwarza możliwość przyjęcia dodatkowego pracownika, bez obciążenia kosztami zatrudnienia. Pracownicy mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Programy mobilnościowe

Na poziomie regionalnym jest to wsparcie dla osób z problemami na rynku pracy, którym udało się znaleźć zatrudnienie w znacznej odległości od miejsca zamieszkania (powyżej 50 km). Ma ono formę dodatku / grantu ułatwiającego przeorganizowanie życia w sposób umożliwiający podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

W wymiarze ponadnarodowym programy mobilności służą nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i kariery zawodowej. Przyczyniają się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym udoskonalenia metod pracy i zarządzania, podmiotów prywatnych i publicznych.

Przykładowymi typami programów są:

  • programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów,
  • programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, job-shadowing. 

Badania i analizy

Opracowania służące diagnozie problemów oraz formułowaniu propozycji ich rozwiązań. W programie Wiedza Edukacja Rozwój zakres tematyczny dotyczy głównie zjawisk na rynku pracy oraz edukacji w odniesieniu do rynku pracy.