Dla kogo przeznaczony jest Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,  Rozwój

W tej sekcji dowiesz się więcej o tym, dla kogo jest przeznaczony Program Wiedza Edukacja Rozwój, jakie projekty będzie można realizować dzięki wsparciu z tego programu. Ze wsparcia programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) możesz korzystać na dwa sposoby – jako realizator lub uczestnik projektów.

Kto może występować o dotację?


Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER,Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). czyli m.in:

jednostki administracji samorządowej i rządowej,organizacje pozarządowe,związki zawodowe i organizacje pracodawców,partnerzy społeczni.

Ważne informacje

W konkretnych konkursach mogą być wprowadzane ograniczenia dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania, dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej, itp.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Dla kogo projekty?

Grupy docelowe czyli ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach realizowanych projektów to m.in.:

 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET od akronimu sformułowania  „not in employment, education or training”),
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
 • podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia,
 • pracownicy administracji publicznej,
 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich pracownicy,
 • instytucje rynku pracy,
 • publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • partnerzy społeczni
 • szkoły i placówki oświatowe różnego typu, w tym prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące,
 • absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • pracownicy systemu oświaty,
 • podmioty świadczące usługi edukacyjne,
 • uczelnie i jednostki naukowe,
 • osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym (w tym studenci niepełnosprawni),
 • osoby w wieku aktywności zawodowej, w większości ze zidentyfikowanych grup największego ryzyka,
 • podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ich pracownicy,
 • kadry medyczne,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • społeczność romska.