Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany.

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji.

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, co zapewnia znaczący wpływ na realizację programu partnerom spoza administracji.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ PO WER, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ PO WER w regulaminie działania KM, który wynika z zapisów obowiązujących wytycznych w zakresie komitetów monitorujących. Obsługą prac Komitetu zapewnia działający w ramach IZ PO WER sekretariat KM.

Szczegółowe informację na temat Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - przekierowanie na stronę komitetu.