Instytucje Pośredniczące w realizacji Programu

Instytucja Zarządzająca programem przekazała wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.

W dniu 13 stycznia podczas spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostało podpisane porozumienie, pomiędzy Instytucją Zarządzającą (MIR) a Instytucjami Pośredniczącymi (Wojewódzkimi Urzędami Pracy), dotyczącego realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 Na podstawie Porozumienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie została powierzona realizacja działań w ramach Osi Priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy w województwie małopolskim. 

PO WER jest głównym narzędziem realizacji Gwarancji dla Młodzieży - postulatu Komisji Europejskiej do państw członkowskich dotyczącego podjęcia działań na rzecz ograniczenia bezrobocia ludzi młodych.

 Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach PO WER wynosi ponad 193 mln EUR w okresie 2014-2020. 

Realizowane w ramach Osi I PO WER bezpośrednie wsparcie dla osób młodych (do 29 roku życia) pozostających bez pracy będzie się przyczyniać do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. 

 Zintensyfikowane zostaną wysiłki na rzecz obniżenia bezrobocia wśród młodych, w tym tych, którzy nie są zarejestrowani w urzędach pracy.

 Wysoka jakość wsparcia, rozumianego jako przedstawienie oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, zostanie zapewniona dzięki: kompleksowości oraz indywidualnemu podejściu do potrzeb wspieranych osób. Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, wsparcie dla osób młodych będzie udzielane w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Pozostałe Instytucje Pośredniczące - link do bazy