Jest odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie i wdrażanie programu oraz za przestrzeganie i stosowanie regulacji i zasad.

Instytucja Zarządzająca

Za zarządzanie Programem Wiedza Edukacja Rozwój odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjne i promocyjne.

Kompetencje Instytucji Zarządzającej są bardzo szerokie – począwszy od opracowania samego programu, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Zadania Instytucji Zarządzającej programem reguluje Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).  

Należą do nich:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania.
 2. Wybór projektów do dofinansowania.
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu.
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów.
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego.
 6. Pełnienie funkcji certyfikującej.
 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów.
 8. Nakładanie korekt finansowych.
 9. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności: 
 • wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek,
 • wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań,
 • rozpatrywanie odwołań od ww. decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą.

10. Ewaluacja programu operacyjnego.

11. Monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego.

12. Zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja.

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój

Dane teleadresowe:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa