Dowiedz się więcej o programie

Program ma charakter ogólnopolski i jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi on odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia; wspiera także innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. 

W PO WER oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" dedykowana jest osobom w wieku 15-29 lat, pozostającym bez pracy (również niezarejestrowanym w urzędach pracy), w tym w szczególności osobom, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET). Część działań tej osi realizowana jest regionalnie, a w województwie małopolskim, Instytucją Pośredniczącą czyli m.in. prowadzącą nabory wniosków i wybierającą projekty do dofinansowania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.