Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-06

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł; zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Możliwe jest także, że niektóre filmy zamieszczone na stronie internetowej – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać wymaganych elementów zapewniających ich dostępność a część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Możliwe jest także, że większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono: 2020-06-29
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-09-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Łukasz Kraczka.
Możesz napisać do niego na adres poczty elektronicznej lukasz.kraczka@wup-krakow.pl lub zadzwonić przez telefon na numer +48 12 428 78 20

Masz prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Twoje żądanie powinno zawierać:

 • Twoje dane kontaktowe,
 • wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej dla Ciebie formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy,udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Mamy obowiązek spełnić żądanie najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub dostępu alternatywnego nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. 

Skargę na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 • osobiście w siedzibie Urzędu na placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków, w punkcie informacyjnym na parterze, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
 • za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając na adres kancelaria@wup-krakow.pl
 • pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Skargę możesz także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Kraków, plac Na Stawach 1 – siedziba główna

 • Siedziba główna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jest w budynku przy placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
 • W głównej siedzibie otrzymasz informacje o pełnej ofercie Urzędu. Możesz złożyć także dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dojedziesz komunikacją miejską (tramwajem lub autobusem) oraz samochodem. Najbliższy przystanek w odległości około 250 metrów od siedziby to „Komorowskiego", gdzie kursują linie tramwajowe nr 1 i 2 oraz autobusy 734, 752 i 792 oraz przystanek w odległości około 450 metrów „Jubilat", gdzie kursują linie autobusowe nr 124, 144, 164, 169, 173, 179, 194, 301,304, 307, 310, 424, 469, 503, 608, 734, 752, 793 oraz 902. Dojście do siedziby z obydwu przystanków zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (wysokie krawężniki chodnikowe, wąskie pasy chodników).
 • Przed budynkiem są 2 oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik jest wyżej niż miejsce parkingowe i nie posiada bezpiecznej pochylni wjazdowej. Osoby na wózkach muszą wyjechać na drogę aby następnie wjechać na obniżoną część chodnika. Przed chodnikiem jest nierówna nawierzchnia, co może powodować problemy z wjazdem na chodnik.
 • Wejście do budynku jest na poziomie terenu chodnika.
 • Wejście główne do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz i trzeba je otworzyć za pomocą pochwytu). Przy drzwiach głównych na wysokości około 1,6 metra znajduje się przycisk wzywający pomoc portiera.
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez urząd są wolne od barier dla osób na wózkach. W holu głównym, po lewej stronie jest szklana gablota ogłoszeniowa o głębokości 8 centymetrów, która może być problemem dla osób niewidomych i słabowidzących. W holu głównym znajduje się szeroka i długa wycieraczka, które prowadzi do portierni. Nie jest to element systemu oznaczenia nawierzchni, która prowadzi do punktu informacyjnego, gdzie odbywa się obsługa osób ze szczególnymi potrzebami. Wycieraczka spełnia funkcje wyłącznie dotyczące czystości w budynku.
 • Obsługę Klientów ze różnymi potrzebami prowadzimy na parterze w punkcie informacyjnym
 • Punkt informacyjny znajdziesz po lewej stronie od wejścia do budynku. Wejście do punktu zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi do punktu informacyjnego otwierają się do wewnątrz i trzeba je otworzyć za pomocą pochwytu).
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną) i zapewniamy obsługę w osobnym, spokojnym i cichym pokoju.
 • Mamy udogodnienia do obsługi osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Języka Migowego (SJM) dla osób, które odwiedzą nasz Urząd stacjonarnie.
 • Toaletę dla osób z niepełnosprawnościami znajdziesz na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego. Jest oznaczona płaskim piktogramem na drzwiach na wysokości około 1,6 m.
 • Do budynku możesz wejść z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w punkcie informacyjnym.
 • W budynku mamy 2 windy.

Kraków, ulica Kraszewskiego 36 – siedziba

 • Oddział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jest w budynku przy ul. Kraszewskiego 36. Uzyskasz tu informacje na temat systemów zabezpieczenia społecznego (parter, lewe skrzydło na końcu korytarza), Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pierwsze piętro, prawe skrzydło na końcu korytarza) oraz Tarczy Antykryzysowej (drugie piętro, prawe skrzydło budynku).
 • Do oddziału przy ulicy Kraszewskiego dojedziesz komunikacją miejską (tramwajem lub autobusem) oraz samochodem. Najbliższy przystanek w odległości około 350 metrów od siedziby to „Cracovia Błonia", gdzie kursują autobusy nr 102, 152, 605, 734 oraz przystanek w odległości około 550 metrów „Muzeum Narodowe", gdzie kursują linie tramwajowe nr 6 oraz 20 oraz linie autobusowe nr 144, 164, 169, 173, 179, 194, 301,304, 307, 310, 503, 601, 608, 611. Dojście do siedziby z obydwu przystanków zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (wysokie krawężniki chodnikowe, wąskie pasy chodników).
 • Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik jest wyżej niż miejsce parkingowe i nie posiada pochylni. Osoby na wózkach muszą wjechać na jezdnię i przejechać około 50 metrów aby móc wjechać na obniżoną część chodnika. Dodatkowe miejsca parkingowe wyznaczone są na parkingu przy pasie zieleni naprzeciwko budynku od strony stadionu.
 • Wejście do budynku jest ponad poziomem terenu (9 schodów). Wejście dla osób na wózkach możliwe jest za pomocą schodołazu obsługiwanego przez portierów. Drzwi prowadzące do budynku są ciężkie i otwierane są do wewnątrz za pomocą uchwytu. Za głównymi drzwiami znajdują się kolejne drzwi prowadzące do holu budynku.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest po lewej stronie na parterze. W korytarzu znajduje się bariera dla osób na wózkach w postaci jednego schodka. W budynku nie ma wind, komunikacja między piętrami odbywa się przy pomocy schodołazu i pomocy osoby trzeciej.
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną).
 • Do budynku możesz wejść z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w punkcie informacyjnym.

Miechów, ulica Warszawska 10 – oddział

 • Siedziba jest  w budynku przy ul. Warszawskiej 10 w Agendzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Uzyskasz tu informacje w zakresie doradztwa zawodowego oraz realizowanego projektu Kierunek Kariera.
 • Do oddziału dojedziesz samochodem lub transportem publicznym. Przed Agendą znajduje się przystanek „Warszawska - Bazylika" dla linii autobusowej 1 oraz 2 oraz prywatnych przewoźników. Agenda oddalona jest około 500 metrów od dworca PKS oraz półtora kilometra od dworca PKP.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu znajduje się parking miejski, na którym są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest płatny, znajduje się około 40 metrów od agendy urzędu. Chodniki są obniżone do poziomu drogi. Lokalizacja agendy jest przy stromej ulicy.
 • Wejście do lokalu znajduje się na poziomie terenu. Obsługa klientów jest na parterze. Wejście do budynku zawiera barierę dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe, które trzeba otworzyć). Wejście wyposażone jest w pochylnię dla wózków.
 • W budynku nie ma dostosowanej toalety.
 • Mamy udogodnienia dla osób słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną).
 • Mamy posiada udogodnienia dla osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Języka Migowego (SJM) dla osób, które odwiedzą nasz Urząd stacjonarnie.
 • Do budynku możesz wejść z psem asystującym. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w punkcie informacyjnym.

Tarnów, aleja Solidarności 5-9 – siedziba Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie

 • Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jest w budynku przy al. Solidarności 5-9, 33 -100 Tarnów.
 • W siedzibie otrzymasz informację o pełnej ofercie Urzędu. Możesz także złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Do siedziby Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dojedziesz komunikacją miejską (autobusem) oraz samochodem. Najbliższy przystanek w odległości około 70 metrów od siedziby to „Solidarności- Seminarium". Kursują tu autobusy numer0,3,5,6,14,24,31,33,34,41,44  (od strony zachodniej miasta) oraz przystanek w odległości około 350 metrów „Mickiewicza-Poczta". Kursują tu autobusowy numer 0,3,5,6,9,14,24,31,33,34,41,44 (od strony wschodniej miasta).
 • Bezpośrednio przed wejściem do budynku jest jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik jest na poziomie miejsca parkingowego. Około 50 metrów od budynku jest także parking dla klientów z 2 oznakowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Chodnik jest wyżej niż miejsce parkingowe i nie posiada bezpiecznej pochylni wjazdowej. Osoby na wózkach muszą wyjechać na drogę aby następnie wjechać na obniżoną część chodnika przy budynku.
 • Wejście do budynku jest po schodach (4 stopnie). Przy schodach jest metalowy podjazd dla wózków.
 • Wejście główne do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz). Przy drzwiach głównych na wysokości około 1,6 m znajduje się przycisk wzywający pomoc portiera. Okresowo w sezonie letnim funkcjonują drzwi automatycznie otwierane. Dodatkową barierą są drzwi korytarzowe otwierane na zewnątrz.
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez Urząd są wolne od barier dla osób na wózkach.
 • Na parterze budynku funkcjonuje portiernia. U portiera uzyskasz informacje o rozmieszczeniu w budynku poszczególnych instytucji. Ponadto na parterze budynku jest ogólnodostępna tablica informacyjna ze spisem wszystkich instytucji.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze naprzeciwko wind.
 • Pomieszczenia Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie są na pierwszym piętrze. Na pierwsze piętro dotrzesz klatkami schodowymi lub windą.
 • Windy znajdują się na lewo od wejścia głównego. Aby do nich dotrzeć musisz otworzyć dwoje drzwi korytarzowych.
 • Wejście na klatkę schodową jest ograniczone drzwiami. Również wejście z klatki schodowej na pierwsze piętro jest przez drzwi.
 • Schody na początku i końcu biegu wyróżnione są kontrastującą żółtą taśmą.
 • W budynku znajdują się 2 windy (nie posiadają systemu informacji głosowej, jest przycisk do windy z alfabetem Braille'a).
 • Na piętrach są tablice z rozkładem piętra.
 • Na korytarzu pierwszego piętra umieszczono znaki informacyjne (strzałki) ścienne i sufitowe pokazujące kierunek prowadzący do pomieszczeń Zespołu.
 • Przed drzwiami do pokoju jest informacja o zespole i pracownikach.
 • Obsługa klienta Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie odbywa się na pierwszym piętrze budynku w pokoju numer 135.
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną) i zapewniamy obsługę w osobnym, spokojnym i cichym pokoju.
 • Mamy udogodnienia dla osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Języka Migowego (SJM) dla osób, które odwiedzą nasz Urząd stacjonarnie.
 • Do budynku możesz z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w pokoju numer 135.

Tarnów, ulica Szujskiego 66 – pomieszczenia do obsługi projektów "Wróć z POWERem!", "Łap Skilla!", "Kierunek Kariera" oraz "Kierunek Kariera Zawodowa"

 • Do budynku przy ulicy Szujskiego 66 w Tarnowie dojedziesz komunikacją miejską (autobusem) oraz samochodem. Najbliższy przystanek w odległości około 70 metrów od siedziby to „Szujskiego - Mościckiego", gdzie kursują linie autobusowe nr 0,30,46 (od strony zachodniej miasta) oraz przystanek w odległości około 80 metrów „Szujskiego- Chyszowska", gdzie kursują autobusy 0,1,14,46  (od strony wschodniej miasta).
 • Z tyłu budynku są 2 oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (wjazd od stacji paliw). Osoby na wózkach muszą wyjechać na drogę, aby następnie wjechać na obniżoną część chodnika. Nawierzchnia jest nierówna, co może powodować problemy.
 • Wejście do budynku jest po schodach (14 stopni). Przy schodach jest metalowy podjazd dla wózków.
 • Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz za klamkę. Dodatkową barierą są drzwi korytarzowe.
 • Obsługa klienta odbywa się na czwartym piętrze.
 • W budynku jest winda (bez systemu informacji głosowej, przycisk do windy z alfabetem Braille'a). Winda jest po lewej stronie od wejścia głównego, trzeba otworzyć dodatkowe drzwi korytarzowe.
 • Tablica informująca o instytucjach w budynku jest na parterze. Przed drzwiami pokoju jest również informacja o zespole i pracownikach.
 • Schody na klatkach schodowych w budynku mają kontrastowe oznaczenie (krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym).
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest przy sali konferencyjnej na parterze budynku, jednak by dojść do niej trzeba otworzyć dwoje drzwi i pokonać 4 stopnie schodów. Jest oznaczona płaskim piktogramem na drzwiach na wysokości około 1,8 metra.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze w budynku.
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną) i zapewniamy obsługę w osobnym, spokojnym i cichym pokoju.
 • Mamy udogodnienia do obsługi osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) zarówno w stacjonarnie, jak również jest możliwość połączenia się z tłumaczem za pomocą strony internetowej.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Nowy Sącz, ulica Nawojowska 4 – siedziba Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu

 • Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jest w budynku przy ulicy Nawojowskiej 4, 33-300 Nowy Sącz.
 • W siedzibie otrzymasz informacje o pełnej ofercie Urzędu. Możesz także złożyć dokumenty dotyczące wszystkich spraw w zakresie obsługi i oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • Aktualnie do 30 czerwca 2023 roku dojazd do siedziby jest utrudniony z powodu remontu ulicy Nawojowskiej oraz Grodzkiej.
 • Dojście i dojazd do siedziby Urzędu zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności na wózkach inwalidzkich.
 • Do urzędu dojdziesz samochodem drogą tymczasową bitą kruszywem (plac budowy), wyznaczoną przez wykonawcę robót drogowych. Wjazd do urzędu jest od strony ulicy Rejtana. Dojedziesz do nas także komunikacją miejską. Najbliższy przystanek jest w odległości około 800 metrów przy ulicy Rejtana.
 • Przed planowaniem wizyty w urzędzie, skontaktuj się z nami telefonicznie: 18 442 94 90 lub e-mail: nowysacz@wup-krakow.pl   
 • Wejście do budynku jest na poziomie terenu.
 • Drzwi wejściowe do budynku są wolne od barier dla osób na wózkach - otwierają się automatycznie (czujnik ruchu).
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez Urząd nie są wolne od barier dla osób na wózkach. Drzwi wewnętrzne w holu oraz drzwi do wejścia głównego do punktu informacyjnego na pierwszym piętrze otwierają się manualnie na zewnątrz. W holu nie ma dzwonka do budynku.
 • Klatki schodowe posiadają poręcze po obu stronach biegu. Schody na początku i końcu biegu wyróżnione są kontrastującą żółtą taśmą. W holu budynku jest także winda wyposażona w system informacji głosowej.
 • Punkt informacyjny dla osób z niepełnosprawnościami jest na pierwszym piętrze budynku na wprost drzwi wejściowych do siedziby.
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną) i zapewniamy obsługę w osobnym, spokojnym i cichym pokoju.
 • Mamy udogodnienia do obsługi osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Języka Migowego (SJM) dla osób, które odwiedzą nasz Urząd stacjonarnie.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na drugim piętrze budynku. Na drugie piętro możesz wyjechać windą.
 • Do budynku możesz wejść z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w punkcie informacyjnym.

Oświęcim, ulica Wyspiańskiego 10 – siedziba Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu

 • Siedziba Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu jest w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, przy ulicy Wyspiańskiego 10, 32‑600 Oświęcim.
 • W siedzibie otrzymasz informację o ofercie projektów Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa, Łap Skilla. Możesz złożyć także umowę na bony szkoleniowe, która jest związana z uczestnictwem w projektach, a także wziąć udział w spotkaniu z doradcą zawodowym.
 • Do siedziby Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu dojedziesz komunikacją miejską oraz samochodem. Najbliższy przystanek w odległości 150 metrów od siedziby to „Starostwo", gdzie kursuje linia nr 1 w kierunku Społem, w odległości 200 metrów znajdują się przystanki „Sobieskiego" i „Słowackiego I", gdzie kursują linie autobusowe nr 0, 1, 8, 10, i 16 oraz w odległości około 250 metrów przystanek „Słowackiego II", gdzie kursują linie autobusowe nr 0, 1, 3, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 oraz 32. Dojście do siedziby z przystanków zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (wysokie krawężniki chodnikowe, wąskie pasy chodników, nierówna nawierzchnia).
 • Przed budynkiem nie ma oznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca parkingowe są w odległości 50 – 100 metrów przed wejściem do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, przy ulicy Wyspiańskiego 10 oraz od tylnej strony budynku, przy ulicy Rydla, przy blokach mieszkalnych. Dojście do siedziby z parkingów ma bariery dla osób z niepełnosprawnościami (wysokie krawężniki chodnikowe, wąskie pasy chodników, nierówna nawierzchnia).
 • Wejście główne do budynku ma bariery dla osób z niepełnosprawnościami (schody, drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz i trzeba je otworzyć za pomocą pochwytu, drzwi w holu).
 • Do siedziby Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu najlepiej dostać się wejściem bocznym od strony ulicy Rydla bezpośrednio z poziomu chodnika (drzwi otwierają się na zewnątrz za pomocą pochwytu).
 • Za wejściem bocznym przed schodami jest platforma dla osób z niepełnosprawnościami. Przycisk wzywający pomoc znajduje się po lewej stronie na wysokości 1 metra.
 • Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu jest na parterze po lewej stronie korytarza w pokojach nr 4, 5, 6 oraz 6a.
 • Korytarze oraz pomieszczenia użytkowane przez Urząd są wolne od barier dla osób na wózkach. Na korytarzu znajdują się zamontowane krzesła oraz dwie tablice ekspozycyjne o wymiarach 200 x 80 cm, które mogą być problemem dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną) i zapewniamy obsługę w osobnym, spokojnym i cichym pokoju.
 • Mamy udogodnienia do obsługi osób Głuchych. Posiadamy usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) dla Klientów odwiedzających nas stacjonarnie.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze, na końcu korytarza po prawej stronie, za wejściem głównym. Jest oznaczona płaskim piktogramem na drzwiach na wysokości około 1,8 m. Dojście do niej zawiera barierę dla osób z niepełnosprawnościami (przeszklone drzwi w holu trzeba otworzyć za pomocą pochwytu).
 • Do budynku możesz wejść z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa.
 • W budynku nie ma windy.

Nowy Targ, ulica Królowej Jadwigi 17 – biuro projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

 • Siedziba biura Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Nowym Targu jest przy ulicy Królowej Jadwigi 17, 34-400 Nowy Targ (budynek Galerii Nowotarskiej Buy&Fly).
 • W siedzbie otrzymasz informację o ofercie projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Możesz także złożyć umowę na bony szkoleniowe, która jest związana z uczestnictwem w projektach.
 • Do siedziby biura Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Nowym Targu dojedziesz komunikacją miejską (autobusem, busem) oraz samochodem. Najbliższy przystanek w odległości około 70 metrów od siedziby to „Krzywa - MOK". Kursują tu linie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Dodatkowo na parkingu znajdującym się na poziomie wejścia do budynku w odległości około 15 metrów jest miejsce postojowe dla prywatnych przewoźników, obsługujących różne kierunki między innymi Zakopane.
 • Przed budynkiem nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Możesz skorzystać z ogólnodostępnych miejsc parkingowych, które są przy wejściu do budynku lub z parkingu, który jest za budynkiem. Jest też parking podziemny z oznaczonym jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami, który jest dostępny w godzinach otwarcia Galerii czyli od godziny 10.00. Dojście do siedziby z wszystkich trzech parkingów nie ma barier dla osób z niepełnosprawnościami (w parkingu podziemnym znajduje się winda).
 • Przed budynkiem jest plac z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
 • Wejście do budynku jest powyżej poziomu terenu, do budynku prowadzi podjazd dla aut oraz chodnik. Do budynku możesz również dostać się windą bezpośrednio z poziomu parkingu podziemnego.
 • Wejście do budynku nie zawiera barier dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi w holu otwierają się automatycznie).
 • Korytarze oraz pomieszczenia są wolne od barier i umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach.
 • W budynku są 2 nowoczesne windy.
 • Biuro w Nowym Targu jest na trzecim piętrze budynku. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Na trzecie piętro dostaniesz się windą, która jest za drzwiami do biura. Drzwi otwierają się do środka za pomocą klamki.
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną).
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na trzecim piętrze.
 • Do budynku możesz wejść z psem przewodnikiem. W razie potrzeby dysponujemy miską z wodą oraz legowiskiem dla psa, o które można poprosić w punkcie informacyjnym.

Miechów, ulica Sienkiewicza 25 – biuro projektu Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

 • Siedziba biura projektu jest na parterze przy ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.
 • W lokalizacji otrzymasz informację o ofercie projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Możesz także złożyć umowę na bony szkoleniowe, która jest związana z uczestnictwem w projektach.
 • Do siedziby biura w Miechowie dojedziesz komunikacją zbiorową – (autobusem, pociągiem, busem) oraz samochodem. Najbliższy przystanek w odległości około 120 metrów to „Stanisławy Daneckiej", gdzie kursują linie autobusowe nr 1 i 2. Dworzec PKP znajduje się w odległości około 1 kilometr od siedziby, dworzec autobusowy w odległości około 500 metrów i obsługiwany jest przez prywatnych przewoźników.
 • Przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe oznakowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku prowadzi droga, który umożliwia wjazd wózkom bezpośrednio z miejsca parkingowego.
 • Dojście do wejścia do budynku jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po prawej stronie wejścia znajduje się pochylnia dla wózków z barierką.
 • Wejście do budynku zawiera bariery dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi wejściowe i drzwi z przedsionka do holu, które trzeba otworzyć).
 • Drzwi wejściowe do budynku otwierane są na zewnątrz za pomocą uchwytu.
 • W budynku nie ma windy, obsługa Klientów ze szczególnymi potrzebami prowadzona jest na parterze w punkcie informacyjnym.
 • Punkt informacyjny jest po lewej stronie od wejścia do budynku. Aby wejść do punktu musisz otworzyć drzwi w holu, które otwierają się do środka za pomocą uchwytu. W drzwiach do punktu jest niski próg.
 • Mamy udogodnienia do obsługi klientów słabosłyszących. Posiadamy pętlę indukcyjną (dla aparatów słuchowych, które mają cewkę telefoniczną).oraz w usługę wideo-tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze, na wprost punktu informacyjnego.
 • Do budynku możesz wejść z psem przewodnikiem.