Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.power.wup-krakow.pl.

Nazwa podmiotu publicznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Dane teleadresowe jednostki

Telefon: +48 12 428 78 70

Fax: +48 12 422 97 85

E-mail: kancelaria@wup-krakow.pl

Adres korespondencyjny: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania

Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania: www.power.wup-krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015.05.27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.12.2019

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Możliwe jest także, że niektóre filmy zamieszczone na stronie internetowej – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać wymaganych elementów zapewniających ich dostępność a część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Możliwe jest także, że większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności

Deklarację sporządzono: 2020.06.29 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aleksandra Miętka

E-mail: aleksandra.mietka@wup-krakow.pl

Telefon: +48 12 619 84 50

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna      

Dostępność architektoniczna budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przy placu na Stawach 1, 30-107 Kraków.

 • Do budynku prowadzi wejście od strony Placu na Stawach.
 • Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na wszystkich piętrach.
 • W budynku znajdują się 2 windy.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie można skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej oraz z usług tłumacza migowego on-line.
 • W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe schodów.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja jak skorzystać z tłumacza migowego dostępna jest pod adresem: https://wupkrakow.praca.gov.pl/urzad/jezyk-migowy